Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp đại học Khóa 38, hình thức đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về Kế hoạch tốt nghiệp đại học Khóa 38, hình thức đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2017-2018. Chi tiết thông báo, sinh viên xem trong tập tin đính kèm sau:

Kế hoạch tốt nghiệp Khóa 38 (2014-2018)

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE