Thông báo danh sách sinh viên chính thức của các lớp học phần tự chọn Khóa 38, học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp Khóa 38 danh sách sinh viên chính thức của các lớp học phần tự chọn Khóa 38, học kỳ 1 năm học 2017-2018. Sinh viên kiểm tra tên của mình trong tập tin đính kèm tương ứng để xác định lớp học phần tự chọn.

1. Lưu ý

- Sinh viên phải kiểm tra đủ 03 học phần tự chọn (06 tín chỉ).

- Những sinh viên đánh dấu màu đỏ (trong danh sách lớp) là những sinh viên được chuyển đến do bị trùng lịch (có làm đơn xin chuyển).

- Sinh viên có thể kiểm tra danh sách học phần tự chọn đã đăng ký trong tập tin đính kèm hoặc trong tài khoản tín chỉ (www.qlgd.hul.edu.vn).

2. Danh sách sinh viên của các lớp học phần tự chọn

- Khóa 38, ngành Luật, 4 chuyên ngành: Danh sách Khóa 38 ngành Luật

- Khóa 38, ngành Luật Kinh tế, CN Hợp đồng: Danh sách Khóa 38 ngành Luật Kinh tế, CN Hợp đồng

- Khóa 38, ngành Luật Kinh tế, CN Tổ chức kinh doanh: Danh sách Khóa 38 ngành Luật Kinh tế, CN TCKD

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE