TB đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên học HK I, 2018-2019 tại trường ĐHNN

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học ký I, đợt 1 năm học 2018-2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1t_TICUC-LUjuS91gy5DT7MzS4Gj81zjM/view?usp=sharing

Các bài khác