TB đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên HK III, 2018-2019 tại trường ĐHNN

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1991Uas9MwuQj79Sz5UPqFC92nV9moO0l/view?usp=sharing

Các bài khác