Lịch học bổ sung HK 3 (hè) năm học 2019-2020

Sinh viên theo dõi lịch học bổ sung, bên cạnh đó theo dõi thông báo ở trên Nhóm Google Classroom để tham gia đầy đủ lịch học bổ sung hè.

 

Các bài khác