Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy Khóa 41, 42, 43 một số nội dung về đăng ký học lại, học cải thiện