Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K41 hệ đào tạo chính quy dài hạn

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý đào tạo đại học, công tác sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế; 1. Thời điểm xét tốt nghiệp - Đợt 1: vào ngày 31 tháng 05 năm 2021 - Đợt 2: vào ngày 09 tháng 8 năm 2021 - Đợt 3: vào ngày 13 tháng 9 năm 2021

Thông báo về việc triển khai phương án giảng dạy trực tuyến và thi kết thúc học phần đối với Khóa 41

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về phương án giảng dạy trực tuyến.

Gặp gỡ nắm bắt thông tin đối với sinh viên thực tập tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Huế

Trong quá trình diễn ra thực tập của sinh viên, để bảo đảm chất lượng sinh viên tham gia thực tập tại quý cơ quan, Nhà trường đã thành lập tổ công tác đến trực tiếp các cơ quan, tổ chức tiếp nhận thông tin từ quý cơ quan, tổ chức đang tiếp nhận sinh viên của nhà trường thực tập.

Thông báo về việc bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật học cấp Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn Hà Ngành: Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 9380107 Với đề tài: “PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM”

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện kế hoạch Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy Khóa 41, 42, 43 một số nội dung về đăng ký học lại, học cải thiện