Danh mục Chương trình đào tạo của các hệ đào tạo

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy dài hạn (tín chỉ)

1.1

 

Ngành Luật

20150905_QD_167_CTDT_TinChi_CQ_Luat

20170529_QD_209_CTDT_TinChi_CQ_Luat

1.2

 

Ngành Luật kinh tế

20150910_QD_170_CTDT_TinChi_CQ_LuatKT

20170529_QD_208_CTDT_TinChi_CQ_LuatKinhTe

2

Chương trình đào tạo trình độ Đại học (văn bằng thứ hai)

2.1

 

Ngành Luật

 

2.1.1

 

 

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20151204_QD_283_CTDT_TinChi_DHB2_CQ

20170607_QD_223_CTDT_TinChi_B2_CQ_Luat_DieuChinh

2.1.2

 

 

Hệ vừa học vừa làm

 

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20170721_QD_298_CTDT_TinChi_B2_VLVH_Luat

 

 

 

 

Theo Niên chế

20150905_QD_169_CTDT_NienChe_B2_VLVH

2.2

 

Ngành Luật kinh tế

 

2.2.1

 

 

Hệ chính quy

 

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20170824_QD_354_CTDT_B2_LKT_CQ

2.2.2

 

 

Hệ vừa học vừa làm

 

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20170824_QD_353_CTDT_B2_LKT_CQ

3

Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ liên thông

3.1

 

Ngành Luật

 

3.1.1

 

 

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20160315_QD_33_CTDT_TinChi_LienThong_TCCN_DH

20170821_QD_337_CTDT_TinChi_LienThong_CQ

3.1.2

 

 

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20160322_QD_37_CTDT_NienChe_LienThong_TCCN_DH_VLVH

 

 

 

 

Theo Niên chế

20170821_QD_338_CTDT_TinChi_LienThong_VLVH

3.1.3

 

 

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20160823_QD_141_CTDT_TinChi_LienThong_CaoDang_CQ

20170821_QD_337_CTDT_TinChi_LienThong_CQ

3.1.4

 

 

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

 

 

 

 

Theo Tín chỉ

20170821_QD_338_CTDT_TinChi_LienThong_VLVH

4

Chương trình trình độ Đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm (4,5 năm)

4.1

 

Theo Tín chỉ

20170905_QD_362_CTDT_TinChi_VLVH_Luat

4.2

 

Theo Niên chế

20150905_QD_165_CTDT_NienChe_VLVH

5

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

5.1

 

Theo hướng ứng dụng

20150920_QD_169_CTDT_ThacSi_LuatKinhTe_UngDung

5.2

 

Theo hướng nghiên cứu

20150920_QD_168_CTDT_ThacSi_LuatKinhTe_NghienCuu

6

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

6.1

 

Theo hướng nghiên cứu

20161214_QD_261_CTDT_TienSi_LuatKT

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE