Thông báo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2010

Văn phòng Đảng ủy Khoa Luật thông báo kết quả phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2010 như sau:

Hãy Click vào nút tải về để xem chi tiết hơn.

Các bài khác