Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khoa Luật lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 -2015)

1. Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự (gồm 5 Đ/C)

2. Tiểu ban Văn kiện (7 Đ/C)

3. Tiểu ban Cơ sở vật chất (7Đ/C).

Các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Đảng uỷ xây dựng kế hoạch, nội dung chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội theo đúng văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Các bài khác