Học bổng khuyến khích học tập
(Trích dẫn Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1299/QĐ-ĐHH ngày 13/8/2013 của Giám đốc Đại học Huế về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy)

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ học bổng khuyến khích học tập

 Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên bậc đại học, cao đẳng đang học trong các trường, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế hệ giáo dục chính quy (sau đây gọi chung là trường).

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quy định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

 2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

 a) Đối với học kỳ đầu của khóa học

 Sinh viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng có tổng điểm thi 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm nhân hệ số), sinh viên thuộc diện được xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) vào đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và học sinh dự bị đại học có kết quả học tập các môn học chính khóa đạt loại giỏi trở lên thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

- Mức học bổng loại khá: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 5.0 đến dưới 8.0 hoặc đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy chương đồng đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong các giải quốc tế chính thức) hoặc có điểm trung bình chung học tập các môn học chính khóa của năm dự bị đại học đạt loại giỏi. Mức học bổng loại khá bằng mức trần học phí đối với các nhóm ngành đào tạo theo quy định của Đại học Huế cho năm học đó.

- Mức học bổng loại giỏi: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 8.0 đến dưới 9.0 hoặc đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy chương bạc đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong các giải quốc tế chính thức) hoặc có điểm trung bình chung học tập các môn học chính khóa của năm dự bị đại học đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% mức học bổng loại khá.

- Mức học bổng loại xuất sắc: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 9.0 đến 10 hoặc đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy chương vàng đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong các giải quốc tế chính thức). Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% mức học bổng loại khá.

b) Đối với các học kỳ còn lại

 Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

- Mức học bổng loại khá: có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng mức trần học phí đối với các ngành đào tạo theo quy định của Đại học Huế cho năm học đó.

- Mức học bổng loại giỏi: có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% mức học bổng loại khá.                                 

- Mức học bổng loại xuất sắc: có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% mức học bổng loại khá.

 c) Những quy định chung

 - Đối với những trường có 2 nhóm ngành đào tạo trở lên thì mức học bổng loại khá bằng mức trần học phí của nhóm ngành có mức thu học phí thấp nhất.

- Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.

- Về điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học bổng:

+ Đối với các khoá, ngành đào tạo theo niên chế: điểm trung bình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt) (chỉ được lấy điểm học phần lần thứ nhất, trong đó không có điểm dưới 5,0).

+ Đối với các khoá, ngành đào tạo theo tín chỉ: điểm trung bình chung học tập dùng để xét, cấp học bổng được tính theo thang điểm mười (chỉ được lấy điểm học phần lần thứ nhất, trong đó không có điểm dưới 5,5).

+ Đối với diện tuyển thẳng, điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học bổng được quy đổi như sau:

­ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: tương đương với 9.0 điểm

­ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: tương đương với 8.0 điểm

­ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: tương đương với 7.0 điểm

+ Đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng nhưng vẫn đăng ký dự thi và trúng tuyển cùng ngành xét tuyển thì điểm trung bình chung dùng xét, cấp học bổng lấy theo điểm thi tuyển.

+ Đối với diện ưu tiên xét tuyển: điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học bổng được lấy theo kết quả điểm thi tuyển sinh như diện thi tuyển.

+ Đối với diện dự bị lên, điểm trung bình chung dùng để xét cấp học bổng được quy đổi như sau: điểm TB chung dùng để xét, cấp học bổng bằng điểm trung bình chung các môn học chính khóa của năm học dự bị trừ đi một (TBCHB = TBCHT - 1.0 )

- Kết quả rèn luyện được xác định theo qui định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

 3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập

 Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% từ nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy. Đối với trường Đại học Sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí

 4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

 - Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập, các trường xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì lấy theo thứ tự ưu tiên: điểm trung bình chung học tập, xếp loại rèn luyện.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên (hoặc kết quả thi tuyển sinh, tuyển thẳng,… ) tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

- Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (14 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ), nếu học dưới 14 tín chỉ sẽ không được xét, cấp học bổng.

------------------------------------------
   
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE