Thông báo nghỉ học ngày 14-15/10/2020 của các khóa và lịch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44

Thông báo nghỉ học ngày 14-15/10/2020 của các khóa và lịch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44:

I. Do tình hình lụt bão và thời tiết diễn biến phức tạp, Nhà trường tiếp tục cho các lớp sinh viên K41, K42, K44 được nghỉ học thêm 02 ngày: ngày 14 và 15/10/2020. Ngày 16/10, các lớp trở lại Trường tiếp tục học tập.

II. Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44:

          Khối I:

1. Các lớp: Luật K44C, K44D, Luật K44E (ngành Luật);

              2. Địa điểm: Hội trường E

              3. Các nội dung sinh hoạt đầu khóa (từ ngày 16/10/2020), cụ thể:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

            * Buổi sáng ngày 16/10/2020:

 

1

N ội dung 1: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

ThS. Nguyễn Sơn Hà

07h30’- 09h30’

Hội trường E

2

 Nội dung 2:

- Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

09h30’- 11h00’

            * Buổi chiều ngày 16/10/2020:

 

3

 Nội dung 3: Kế hoạch học tập năm thứ nhất và toàn khóa học; Quy chế đào tạo

Nguyễn Xuân Hướng

Trần Đại Cát

14h00’- 15h30’

Hội trường 

E

4

 Nội dung 4: Công tác sinh viên (phương thức liên hệ các phòng, khoa, sinh hoạt lớp, rèn lyện, chế độ chính sách,...)

ThS. Ng Trung Kiên

15h30’ -17h00’

            * Buổi sáng ngày 17/10/2020:

 

5

 Nội dung 5:

Tài liệu bắt buộc hỗ trợ cho học Luật;

ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh

07h30’- 09h30’

Hội trường E

 Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế).

ThS. Ngô Minh Tiến

09h30’- 11h00’

Thư viện

            * Buổi chiều ngày 17/10/2020:

 

6

 Nội dung 6: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

ThS. Lý Nam Hải

Cô Ng Thị Lan Anh

ThS. Phan Đình Minh

14h00’- 17h00’

Hội trường E

            * Từ ngày 16/10 đến ngày 23/10/2020:

 

7

 Nội dung 7: Các Khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự lớp, BCH chi đoàn từ ngày 16/10 đến 23/10/2020 theo lịch bố trí của các khoa (ngoài lịch sinh hoạt tập trung đầu khóa và lịch học chuyên môn chính khóa) .

Theo bố trí của các Khoa

          4. Học chuyên môn chính khóa: Từ ngày 19/10/2020 (theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo bố trí).

 

          Khối II:

          1. Các lớp: Luật Kinh tế K44C, Luật Kinh tế K44D (ngành Luật Kinh tế).

          2. Địa điểm: Phòng E1.1

          3. Các nội dung sinh hoạt đầu khóa (từ ngày 16/10/2020), cụ thể:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

            * Buổi sáng 16/10/2020:

 

1

 Nội dung 1:

- Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

07h30’- 09h30’

 

Phòng E1.1

2

 Nội dung 2: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

ThS. Nguyễn Sơn Hà

09h30’ -17h00’

            * Buổi chiều ngày 16/10/2020:

 

3

 Nội dung 3: Công tác sinh viên (phương thức liên hệ các phòng, khoa, sinh hoạt lớp, rèn lyện, chế độ chính sách,...)

ThS. Ng Trung Kiên

14h00’- 15h30’

 

Phòng E1.1

4

 Nội dung 4: Kế hoạch học tập năm thứ nhất và toàn khóa học; Quy chế đào tạo

Nguyễn Xuân Hướng

Trần Đại Cát

15h30’- 17h00’

            * Buổi sáng ngày 17/10/2020:

 

5

 Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

ThS. Lý Nam Hải

Cô Ng Thị Lan Anh

ThS. Phan Đình Minh

07h30’- 11h00’

Phòng E1.1

            * Buổi chiều ngày 17/10/2020:

 

6

 Nội dung 6:

Tài liệu bắt buộc hỗ trợ cho học Luật;

ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh

14h00’- 15h00’

Phòng E1.1

 Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế).

ThS. Ngô Minh Tiến

15h30’- 17h00’

Thư viện

            * Từ ngày 16/10 đến ngày 23/10/2020:

 

7

 Nội dung 7: Các Khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự lớp, BCH chi đoàn từ ngày 16/10 đến 23/10/2020 theo lịch bố trí của các khoa (ngoài lịch sinh hoạt tập trung đầu khóa và lịch học chuyên môn chính khóa).

Theo bố trí của các Khoa

          4. Học chuyên môn chính khóa: Từ ngày 19/10/2020 (theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo bố trí).

 

          Khối III:

1.. Các lớp: Luật K44G, Luật K44H (ngành Luật).

              2. Địa điểm: Hội trường E

              3. Các nội dung sinh hoạt đầu khóa (từ ngày 19/10/2020), cụ thể:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

            * Buổi sáng ngày 19/10/2020:

 

1

 Nội dung 1: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

ThS. Nguyễn Sơn Hà

07h30’- 09h30’

Hội trường E

2

 Nội dung 2:

- Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

09h30’- 11h00’

            * Buổi chiều ngày 19/10/2020:

 

3

 Nội dung 3: Kế hoạch học tập năm thứ nhất và toàn khóa học; Quy chế đào tạo

Nguyễn Xuân Hướng

Trần Đại Cát

14h00’- 15h30’

Hội trường 

E

4

 Nội dung 4: Công tác sinh viên (phương thức liên hệ các phòng, khoa, sinh hoạt lớp, rèn lyện, chế độ chính sách,...)

ThS. Ng Trung Kiên

15h30’ -17h00’

            * Buổi sáng ngày 20/10/2020:

 

5

 Nội dung 5:

Tài liệu bắt buộc hỗ trợ cho học Luật;

ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh

07h30’- 09h30’

Hội trường E

 Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế).

ThS. Ngô Minh Tiến

09h30’- 11h00’

Thư viện

            * Buổi chiều ngày 20/10/2020:

 

6

 Nội dung 6: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

ThS. Lý Nam Hải

Cô Ng Thị Lan Anh

ThS. Phan Đình Minh

14h00’- 17h00’

Hội trường E

            * Từ ngày 16/10 đến ngày 23/10/2020:

 

7

 Nội dung 7: Các Khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự lớp, BCH chi đoàn từ ngày 16/10 đến 23/10/2020 theo lịch bố trí của các khoa (ngoài lịch sinh hoạt tập trung đầu khóa và lịch học chuyên môn chính khóa).

Theo bố trí của các Khoa

          4. Học chuyên môn chính khóa: Từ ngày 16/10/2020 (theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo bố trí).

 

          Khối IV (dự kiến):

1. Các lớp: Luật Kinh tế K44E, Luật Kinh tế K44G (ngành Luật Kinh tế).

            2. Địa điểm: Phòng E1.1

            3. Các nội dung sinh hoạt đầu khóa (từ ngày 19/10/2020), cụ thể:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

            * Buổi sáng 19/10/2020:

 

1

 Nội dung 1:

- Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

07h30’- 09h30’

 

Phòng E1.1

2

 Nội dung 2: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

ThS. Nguyễn Sơn Hà

09h30’ -17h00’

            * Buổi chiều ngày 19/10/2020:

 

3

 Nội dung 3: Công tác sinh viên (phương thức liên hệ các phòng, khoa, sinh hoạt lớp, rèn lyện, chế độ chính sách,...)

ThS. Ng Trung Kiên

14h00’- 15h30’

 

Phòng E1.1

4

 Nội dung 4: Kế hoạch học tập năm thứ nhất và toàn khóa học; Quy chế đào tạo

Nguyễn Xuân Hướng

Trần Đại Cát

15h30’- 17h00’

            * Buổi sáng ngày 20/10/2020:

 

5

 Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

ThS. Lý Nam Hải

Cô Ng Thị Lan Anh

ThS. Phan Đình Minh

07h30’- 11h00’

Phòng E1.1

            * Buổi chiều ngày 20/10/2020:

 

6

 Nội dung 6:

Tài liệu bắt buộc hỗ trợ cho học Luật;

ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh

14h00’- 15h00’

Phòng E1.1

 Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế).

ThS. Ngô Minh Tiến

15h30’- 17h00’

Thư viện

            * Từ ngày 20/10 đến ngày 23/10/2020:

 

7

 Nội dung 7: Các Khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự lớp, BCH chi đoàn từ ngày 19/10 đến 23/10/2020 theo lịch bố trí của các khoa (ngoài lịch sinh hoạt tập trung đầu khóa và lịch học chuyên môn chính khóa).

Theo bố trí của các Khoa

          4. Học chuyên môn chính khóa: Từ ngày 21/10/2020 (theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo bố trí).

 

---HẾT---


 

Các bài khác