Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018

         Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Điều 16 Quy chế học vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

          Hiệu trưởng thông báo về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với 76 sinh viên hệ chính quy K41, đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

         Mức điểm cảnh báo học vụ: Điểm trung bình chung tích lũy dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất (có danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ kèm theo).

         Sinh viên đã bị cảnh báo học vụ trong học kỳ I năm học 2017 – 2018 nếu sau khi kết thúc học kỳ II năm học 2017 – 2018 và trong các học kỳ tiếp theo không cải thiện kết quả học tập, có mức điểm tiếp tục nằm trong mức cảnh báo thì sẽ bị buộc thôi học vì lý do học lực kém.

          Hiệu trưởng thông báo sinh viên có tên trên được biết để có kế hoạch học tập thích hợp, cải thiện kết quả học tập. Đề nghị Trưởng các đơn vị, giáo viên cố vấn đôn đốc, nhắc nhở sinh viên.

          Xem nội dung Tại đây

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE