Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

          Căn cứ các quy định: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ; Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN); Quản lý đào tạo và công tác sinh viên.

          Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch triển khai thực hiện KLTN đối với sinh viên K39 năm học 2018 - 2019 như sau:

          1. Điều kiện được xét làm khóa luận tốt nghiệp

          Sinh viên có điểm TBC tích lũy 6 học kỳ từ 3.10 trở lên, không vi phạm các nội quy, quy chế của Nhà trường. Cụ thể như sau:

          * Ngành Luật (85 SV):

          - Chuyên ngành Luật Dân sự: 24 sinh viên.

          - Chuyên ngành Luật Hình sự: 11 sinh viên.

          - Chuyên ngành Luật Hành chính: 34 sinh viên.

          - Chuyên ngành Luật Kinh tế: 11 sinh viên.

          - Chuyên ngành Luật Quốc tế: 05 sinh viên.

          * Ngành Luật Kinh tế (44 SV):

         - Chuyên ngành Luật Hợp đồng: 24 sinh viên.

          - Chuyên ngành Luật Tổ chức kinh doanh: 20 sinh viên.

          Sinh viên được xét làm KLTN làm đơn đăng ký (theo mẫu) nộp cho Phòng Công tác sinh viên tại VP một cửa (phòng C6) trước ngày 25/11/2018; sinh viên không làm KLTN (không làm đơn) thì đăng ký học các học phần thay thế KLTN .

          2. Đăng ký đề tài, đề cương sơ bộ và giáo viên hướng dẫn

          Sau khi có Quyết định của Hiệu trưởng cho phép làm KLTN, sinh viên đăng ký đề tài, đề cương sơ bộ, giáo viên hướng dẫn (dự kiến) nộp cho các khoa chuyên môn trước ngày 30/11/2018.

          Điều kiện giáo viên hướng dẫn KLTN: theo quy định (trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; tham gia giảng dạy chuyên ngành 3 năm trở lên; đủ giờ NCKH; không vi phạm các quy định của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018).

          Số lượng khóa luận mà giáo viên hướng dẫn phân theo học hàm, học vị như sau:

          - Phó giáo sư, Tiến sĩ: hướng dẫn tối đa 10 khóa luận.

          - Giảng viên chính, Tiến sĩ: hướng dẫn tối đa 07 khóa luận.

          - Giảng viên, Tiến sĩ hoặc Giảng viên chính, Thạc sĩ: hướng dẫn tối đa 05 khóa luận.

          - Giảng viên, Thạc sĩ: hướng dẫn tối đa 03 khóa luận.

          3. Xét duyệt đề cương

          Các khoa chuyên môn giới thiệu giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm tham gia hội đồng xét duyệt đề cương, danh sách gửi cho Nhà trường trước ngày 15/12/2018. Dự kiến từ ngày 20/12 đến 25/12/2018 các tiểu ban họp xét duyệt (sẽ có thông báo cụ thể).

          * Ngành Luật, các tiểu ban: Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Hành chính; Luật Kinh tế, Luật Quốc tế.

          * Ngành Luật Kinh tế:

          - Tiểu ban Luật Hợp đồng (Khoa Luật Dân sự giới thiệu).

          - Tiểu ban Luật Tổ chức kinh doanh (Khoa Luật Kinh tế giới thiệu).

          4. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

          Sau khi các khoa xét duyệt và nộp đề cương, Phòng CTSV công bố tên đề tài, giáo viên hướng dẫn trên website trong thời hạn 3 ngày trước khi Hiệu trưởng ký quyết định giao đề tài chính thức. Sinh viên tiến hành thực hiện khóa luận theo đề tài và không được phép thay đổi đề tài.

          Thời gian thực hiện khóa luận: từ ngày 05/01/2019 đến 05/4/2019.

          5. Nộp và chấm khóa luận tốt nghiệp

          - Sinh viên nộp 04 cuốn khóa luận bìa mềm tại các khoa chuyên môn từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019.  

          - Chấm khóa luận tốt nghiệp: tổ chức chấm công khai tại các tiểu ban từ ngày 25/4 đến ngày 05/5/2019.

          Sau khi các tiểu ban chấm xong, sinh viên sửa chữa, đóng 02 cuốn bìa cứng (có xác nhận của trưởng tiểu ban chấm), 01 cuốn nộp cho Trung tâm Thông tin – Thư viện, 01 cuốn nộp cho khoa chuyên môn; nộp kèm file dữ liệu gửi qua địa chỉ e-mail: law@hul.edu.vn. Sau khi có xác nhận đã nộp khóa luận, sinh viên được công nhận kết quả và được xét tốt nghiệp.


Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

          Kính gửi:

                             - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật;

                            - Trưởng khoa:...........................................................................

         Tôi tên là: ...................................................................................................

         MSSV: ....................................................... Ngày sinh:........................................ Lớp chuyên ngành: ..................................................... Ngành:.....................................

         Điểm TBC tích lũy 6 học kỳ (chỉ tính điểm thi lần thứ nhất; không tính điểm học lại, điểm học cải thiện): ............................................................. Điện thoại: ..............................

         Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng khoa cho tôi đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp với nội dung như sau:

          - Tên đề tài (dự kiến): ........................................................................................           ...............................................................................................................

          - Giáo viên hướng dẫn (dự kiến): .......................................................................

Kính đề nghị Nhà trường xem xét, chấp thuận.

 

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 
   

* Ghi chú: Phần đăng ký tên đề tài và GVHD, sinh viên có thể ghi hoặc để trống.

 

Các bài khác