Công khai về tài chính năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai về tài chính của 
Khoa Luật - Đại học Huế năm học 2014-2015
 
TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2014-2015
triệu đồng/năm  12
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm  0
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  7.2
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  0
4 Đại học triệu đồng/năm  4.8
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  0
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  0
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  0
II Học phí hệ chính quy chương trình
khác năm học 2014-2015
triệu đồng/năm  0
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Đại học triệu đồng/năm   
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6 Cao đẳng triệu đồng/năm   
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
III Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2014-2015
triệu đồng/năm  7.2
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm  0
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  0
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  0
4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  0
5 Đại học triệu đồng/năm  7.2
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  0
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  0
IV Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 31.5
1 Từ ngân sách tỷ đồng 5.5
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 25.6
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0.3
4 Từ nguồn khác tỷ đồng 0.1
 
                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
 
   PGS. TS Đoàn Đức Lương
Các bài khác