Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của 
Khoa Luật - Đại học Huế năm học 2014-2015
STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành 2
1.1 Đại học ngành 2
1.2 Cao đẳng ngành 0
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành 2
2.1 Đại học ngành 2
2.2 Cao đẳng ngành 0
3 Diện tích đất của trường ha 10.2
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 5.6
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 10580
4.2 Diện tích thư viện m2 560
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 0
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 300
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 Dùng chung trong toàn Đại học Huế
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn dạy chuyên ngành người 98
6.1 Giáo sư người 0
6.2 Phó giáo sư người 3
6.3 Tiến sỹ người 16
6.4 Thạc sỹ người 64
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 0
6.6 Đại học người 15
6.7 Cao đẳng người 0
6.8 Trình độ khác người 0
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 2315
7.1 Nghiên cứu sinh người 0
7.2 Cao học người 154
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người 0
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người 0
7.4 Đại học người 2161
7.6 Cao đẳng người 0
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 65.3
9 Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 31.5
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 5.5
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 25.6
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0.3
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 0.1
Lưu ý
  - Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.
             - Các danh mục dùng chung trong Đại học Huế: Đội ngũ giảng dạy các học phần cơ sở (Ngoại ngữ, Tin học, Những NLCB của CN Mác Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) và các học phần cơ sở khác.
            - Ký túc xá dùng chung trong toàn Đại học Huế có diện tích phòng ở là 20.000m2. Số lượng sinh viên Khoa Luật có nhu cầu được ở trong ký túc xá là 100%, với số lượng 3200 sinh viên có nhu cầu và được ở trong ký túc xá. 
             - Trung tâm học liệu có diện tích 1.500m2 được sử dụng chung trong toàn Đại học Huế với đầy đủ tài liệu và hệ thống máy tính có kết nối internet.
                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
 
    PGS. TS Đoàn Đức Lương
Các bài khác