Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 14/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020, nội dung như sau:

1. thông báo miễn giảm: /upload/file/mghp-hk2-2019-2020.pdf

2. mẫu đơn:/upload/file/mau-don-mghp,tcxh,-cpht.docx

 

 

Các bài khác