Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ II năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau: 

1. Đối tượng miễn giảm học phí

Đối tượng miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018, gồm:

- Sinh viên các khóa 38, 39, 40,41 đã được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018 thì tiếp tục được xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 – 2018 và sinh viên liên thông đại học hệ chính quy.

- Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận theo từng năm. Vì vậy, sinh viên thuộc đối tượng này phải bổ sung giấy tờ xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2018 mới được xét miễn giảm học phí.

  - Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thi đỗ vào đại học hệ chính quy mới được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tâp.

2. Thời gian bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí

          Từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00’ ngày 11/03/2018, sinh viên chưa làm thủ tục xét miễn giảm học phí mang hồ sơ đến Phòng CTSV để bổ sung hồ sơ xét miễn giảm (đối tượng miễn giảm học phí, hồ sơ, thủ tục kèm theo).

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ chốt danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018.

          Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và QHDN thông báo cho sinh viên biết bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí đúng thời hạn.

1. Hồ sơ MGHP:/upload/file/thongbao/_ho_so_mghp_hk2-17-18-y.docx

2. Các mẫu đơn MGHP: /upload/file/thongbao/mau-don-mghp,tcxh,-cpht.docx

Các bài khác