Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ngày 28/09/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 391/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020- 2021, nội dung như sau:

1. Thông báo miễn giảm học phí: /upload/file/hk1-20-21.pdf
2. Các mẫu đơn miễn giảm học phí/upload/file/mau-don-mghp,tcxh,-cpht.docx
Các bài khác