Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 23/08/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 282/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập   học kỳ I năm học 2019 - 2020, nội dung như sau:

Click file đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác