Thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (lần 2)

Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng đã thông báo số 14/TB-ĐHL về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 sinh viên tạm nghỉ học nên chưa bổ sung hồ sơ theo thời gian quy định. Hiện nay, các lớp sinh viên đã trở lại học tập, Phòng CTSV thông báo cho sinh viên thuộc diện được hưởng các chính sách trên bổ sung hồ sơ từ ngày 07/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Phòng CTSV, ĐT: 0234.3946995 - E-mai: PhongCTSV@hul.edu.vn

1. Thông báo miễn giảm: /upload/file/mghp-hk2-2019-2020.pdf

2. Các mẫu đơn: /upload/file/mau-don-mghp,tcxh,-cpht.pdf

Các bài khác