Trang chủ » 

Danh sách cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

       

BAN GIÁM ĐỐC

1. ThS. Ngô Minh Tiến – Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
Nhiệm vụ:
     + Phụ trách công tác chung của Trung tâm
     + Quản lý hệ thống mạng thông tin nhà trường
     + Quản lý hệ thống Cựu sinh viên
Thông tin liên hệ:
     + Di động: 0903516887
     + Email:
tienminh2010@gmail.com

 

TỔ LƯU HÀNH

       

2. CN. Lê Nguyễn Thanh Hiền – Chuyên viên Tổ Lưu hành
Nhiệm vụ:
     + Quản lý công tác mượn trả sách tại Trung tâm
     + Phụ trách biên mục sách
Thông tin liên hệ:
     + Di động: 0985846812
     + Email:
thanhhienlenguyen78@yahoo.com

 

thanhhienlenguyen78@yahoo.com

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE