Phạm Bá Tân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I.    LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHẠM BÁ TÂN

Học hàm:                                                                     Học vị:

Năm, nước nhận học vị:      

Chức vụ: Trợ lý Trung tâm hực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Đơn vị công tác: Trung tâm hực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ:                        13 Lê Ngọc Hân, TP Huế

Điện thoại liên hệ:       01649825875

Email:                          Phambatan.law@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Khoa du lịch – Đại học Huế

Ngành học:          Du lịch học

Nước đào tạo:     Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014 – nay

Trường Đại học  Luật – Đại học Huế

CB Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác