TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh

                                                                                                                                                                         

1. Họ và tên:         NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH                                                                                     

2. Năm sinh:     08/05/1983                                        3. Nam/Nữ: Nữ

 

4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:

    Học vị:                Tiến sĩ                                        Năm đạt học vị: 2015

5. Chức danh nghiên cứu:          Giảng viên              Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 78/7 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế

 

7. Điện thoại: CQ:      054-3821135         NR:     054-3529472                Mobile: 0905780320

8. Fax:                                                E-mail: nguyenhongtrinh83@gmail.com

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học:

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Đoàn Đức Lương

     Địa chỉ Cơ quan: Khu quy hoạch Đại học Huế                 Điện thoại Cơ quan: 054-3821135         

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Cử nhân

Đại học Khoa học

Luật

2005

Thạc sĩ

Đại học Luật Hà Nội

Luật quốc tế

2010

Tiến sĩ

Đại học Hamburg – Khoa Luật

Luật Quốc tế

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2006 đến nay

Giảng viên

Khoa Luật, ĐH Huế

Làng Đại học Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm

công bố

1

Luận văn cử nhân Luật: Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh 2005.

Tác giả

Đại học khoa học Huế

2005

2

Đề tài khoa học cấp trường: Thực trạng đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Thừa Thiên Huế.

Chủ trì

Đại học Khoa học Huế

2009

3

Bài báo: Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Tác giả

Tạp chí khoa học nữ, Đại học Khoa học Huế

2009

4

Bài báo: Chế tài bồi thường thiệt hại qua Luật thương mại Việt Nam, Công ước Viên CISG và Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế.

Tác giả

Tạp chí nghiên cứu lập pháp

2009

5

Bài báo: Nguyên tắc tự do chọn luật áp dụng cho hợp đồng. Sự phát triển ở Châu Âu từ Công ước Rome 1980 đến Quy tắc Rome I 2008 và nhìn về Việt Nam.

Tác giả

Tạp chí nghiên cứu lập pháp

2010

 

 

6

Luận văn thạc sĩ: Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

Đại học Luật Hà Nội

2010

7

Bài báo: Luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài khi không có thỏa thuận chọn luật giữa các bên

Đồng tác giả

Ký yếu hội thảo khoa học, Khoa Luật Đại học Huế

2010

8

Sách: Private International Law in Vietnam. On general issues, contracts and torts in light of European developments

Tác giả

Nhà xuất bản Mohr Siebeck (Đức)

2016

9

Bài báo: Vài bình luận về Điều 687 Bộ Luật Dân sự 2015 về luật áp dụng cho quan hệ bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Luật Dân Sự - Đại học Luật, Đại học Huế

11/2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Đề tài khoa học cấp trường: Thực trạng đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Thừa Thiên Huế

01/2009-12/2009

 

Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Dự án PIP

01/2006-02/2009

 

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

 

 

                                 

 

 

 

 

Các bài khác