ThS. Nguyễn Thị Hạnh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1991     Nơi sinh: Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Học  vị: ThS

Năm, nước nhận học vị:       2019

Đơn vị công tác: Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật

Địa chỉ: Số 23, Kiệt 74, Hải Triều, Phường An Tây, Thành Phố Huế       

Điện thoại liên hệ:  0966916860 

Email:  Hanhhlu1991@gmailcom

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Đại Học Luật Hà Nội 

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2013

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2/2016 - nay

Trường Đại học Luật Huế

 Giảng viên

 

Các bài khác