ThS. Nguyễn Hữu Khánh Linh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Cử nhân
Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế
Địa chỉ:             
Điện thoại liên hệ:
Email:               
nguyenhuukhanhlinh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:   Đại học khoa hoc Huế
Ngành học:     Luật học 
Nước đào tạo:       Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2012

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

2012 đến 3/2015

Khoa luật - ĐHH

Giảng viên

3/2015 đến nay

Trường Đại học Luật - ĐHH

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Các bài khác