ThS. NCS. Nguyễn Thị Hà

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Th.S
Năm, nước nhận học vị: 2003,Việt Nam    
Chức vụ:                 Trưởng Khoa Luật Quốc tế
Đơn vị công tác:      Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Địa chỉ:                     Thuỷ vân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Điện thoại liên hệ:    0935695662
Email:                       halqt@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:          Chính quy
Nơi đào tạo:        Đại học Luật Hà Nội
Ngành học:          Luật Tư pháp         
Nước đào tạo:     Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1994
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật kinh Tế                          Năm cấp bằng: 2003
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1995 đến 2009

Khoa Luật – ĐHKH - ĐHH

Giảng viên

2010 đến tháng 3/2015

Khoa Luật - ĐHH

Giảng viên

3/2015 đến nay

Trường Đại học Luật - ĐHH

Khoa trưởng Khoa Luật Quốc tế

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1 Đề tài nghiêng cứu khoa học đã và đang tham gia


STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham
gia trong đề tài

1

 Luật đầu tư nước ngoài Việt Nam năm 2000 và thực tiễn áp dụng tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ năm 1998- 2003

1/2002-12/2003

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

2

Xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy môn học Sở hữu trí tuệ cho các trường Đại học, Cao đẳng

9/2008-9/2009

Cấp Bộ

Thành viên

2 Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Luật thuỷ sản Việt Nam và yêu cầu phát triển bền vững

2008

Tham luận hội thảo Ngày tiến sỹ luật, PUF

2

Xác định những ưu tiên trong chính sách phát triển bền vững của Nhà nước

2003

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Phát triển : Những tác động về kinh tế, môi trường và phương hướng giải quyết;

3

Sự hình thành và phát triển của chế định chủ thể hợp tác đầu tư trong luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2008

Học viện quan hệ quốc tế số 19/2003

4

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh TTHuế và Đà Nẵng trong điều kiện hội nhập kinh tế

2005

Tạp chí khoa học, ĐHH,

5

Hương ước, luật tục- công cụ cơ bản của tự quản ở địa bàn dân cư

2002

Kỷ yếu hội thảo KH : Miền trung Tây Nguyên

6

-Một số vấn đề cơ bản về quyền con người trong luật quốc tế hiện đại

2002

BCKH lần 12/2002

7

Tòa án pháp lý quốc tế- Những đóng góp phát triển luật quốc tế.’

2003

TCTTKH-ĐHKH

8

Sự hình thành va phát triển của chế định hình thức đầu tư trong Luật đầu tư nước ngoài Việt Nam;

2006

HNKH nữ ĐHKH

9

Tập bài giảng Luật Quốc tế (Năm 2006) 

2006

Khoa Luật

10

Tập bài giảng Luật kinh tế quốc tế (Năm 2006

2006

Khoa Luật

11

Tập bài giảng Luật đại cương (thành viên)

2009

Khoa Luật

12

Giáo trình Luật kinh tế giành cho khối không chuyên

2009

Khoa Luật

 

 

Các bài khác