GV.ThS. Phan Thị Hồng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2014

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 1/125 Võ Duy Ninh  

Điện thoại liên hệ: 0987 66 54 96      

Email:  rosefan.law@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế        

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2010

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                                           Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 - 2015

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

2015 - nay

Trường đại học Luật - Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bàn về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2011

Thông tin pháp lý Khoa Luật – Đại học Huế

2.

Kiến nghị hoàn thiện chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2005

2013

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ Khoa Luật – Đại học Huế

3 Người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của BLDS 2005 2014 Tạp chí Nghề luật

 

 

 

 

Các bài khác