GV. ThS. Nguyễn Sơn Hải

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN SƠN HẢI

Học hàm:                                                                     Học  vị  Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2014

Chức vụ:         

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 30 Trần Thái Tông, Thành phố Huế 

Điện thoại liên hệ:  0914025567        

Email:  sonhai_hue@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Đại học Huế      

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 2000

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                         Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo:  ĐH Lyon III – Tổ chức PUF

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 2000 - 2015

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

Từ 2015 - nay Trường đại học Luật - Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Cơ sở pháp lý của việc phân định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân (chủ nhiệm đề tài)

01/2003 đến 12/2003

Đề tài cơ sở

 

02

Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học và Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục (tham gia thực hiện đề tài)

08/2008 đến 08/2009

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

 

03

Pháp luật về khởi kiện, thụ lý và xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự của Toà án nhân dân và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế từ năm 2005 đến nay (Chủ nhiệm đề tài)

01/2012 đến 12/2013

Đề tài cấp cơ sở Đại Học Huế

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

01

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI: NHÌN TỪ MỘT VỤ ÁN THỰC TIỄN

2013

Trang điện tử Tạp chí Tuyên giáo

02

THỐNG NHẤT VỀ NHẬN THỨC, QUY ĐỊNH VÀ ÁP DỤNG VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

2014

Tạp chí Toà án nhân dân

03

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự

2013

Trung tâm ĐTTX – Đại học

04

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự

2013

Khoa Luật – ĐH Huế

 

 

 

 

Các bài khác