ThS. Nguyễn Ngọc Huy

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HUY

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm nhận học vị: 2019                                               Nước nhận học vị: Việt Nam

Chức vụ:            

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế   

Điện thoại liên hệ: 0919 395 591       

Email:  nhathuy.pro@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh  

Ngành học: Luật Dân sự                    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                                            Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2013 – 3/2015

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên 

3/2015 - nay Trường đại học Luật - Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Hoàn thiện hình thức di chúc

theo quy định của Pháp luật Dân sự về thừa kế 

2014

Thông tin pháp lý số 22,

Khoa Luật - Đại học Huế

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác