Thông báo tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2019 (bổ sung)

 Ngày thi tuyển sinh dự kiến: 30 và 31 tháng 3 năm 2019

- Ngày hết hạn nhân hồ sơ: 28 tháng 2 năm 2019

- Ngày bắt đầu ôn thi tuyển sinh dự kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2019

* Thi tuyển sinh và đào tạo:

- Trường Đại học Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk

- Mẫu hồ sơ tải tại địa chỉ: https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1/bieu-mau-ho-so-dang-ky-du-thi-cao-hoc-luat-kinh-te_87.html

 

Các bài khác