Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ của Đại học Huế; Căn cứ thông báo số 15/TB-ĐHL-ĐTSĐH ngày 07/1/2020 của Giám đốc Đại học Huế về tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 cả Đại học Huế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 như sau:

Xem chi tiết ở file đính kèm

 Tải file

Các bài khác