I. LINK TRA CỨU CÁC TẠP CHÍ CÓ UY TÍN

1. Danh mục tạp chí được tính điểm của HDDCDGS năm 2019: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-29-qd-hdgsnn-ngay-10-thang-07-nam-2019-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-2019_506/

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019:https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Kiểm tra các tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus:https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

5. Kiểm tra thứ hạng SJR(Quartile) của tạp chí:  https://www.scimagojr.com/index.php

6. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí:  https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

7. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

8. Xác thực số ISSN:  https://portal.issn.org/ 

9. Tra cứu Impac Fator:  2019JournalImpactFactors

10. Nafosted:  Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

11. Danh mục tạp chí được tính điểm của HDDCDGS năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

       Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư Ngành Luật học

http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2020/Danh%20muc%20tap%20chi/14_%20DMTC%20HDGSN%20luathoc%202020_0001.pdf

Các bài khác