Thông báo về việc thay đổi thời gian thi, tuyển sinh cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2019 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ công văn số 191/TB-ĐHH ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019. Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 đến thí sinh dự tuyển, thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

 

Tải file thông báo

Các bài khác