Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/01/2021, Giám đốc Đại học Huế ký Công văn số 122/ĐHH-VP về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung chi tiết xem Tại đây

Đính kèm:
Các bài khác