Báo cáo đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 10/9/2020, Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 133/BC-ĐHL về việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Click file đính kèm để xem.

Đính kèm:
Các bài khác