Thông báo thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016 của các khối lớp Khóa K37, K38, K39

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo đến sinh viên thuộc các khối lớp Khóa K37, K38, K39 thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016. Các sinh viên truy cập vào tài khoản tín chỉ của mình để xem chi tiết hoặc tải file đính kèm tương ứng với khối lớp của mình để xem TKB tổng quát theo tuần.

- K37 Luật học: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k37-luat-tkb-theo-tuan.pdf 

- K37 Luật Kinh tế: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k37-luatkt-tkb-theo-tuan.pdf

- K38 Luật học: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k38-luat-tkb-theo-tuan.pdf

- K38 Luật Kinh tế: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k38-luatkt-tkb-theo-tuan.pdf

- K39 Luật học: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k39-luat-tkb-theo-tuan.pdf-

- K39 Luật Kinh tế: /upload/file/thongbao/thoikhoabieu/k39-luatkt-tkb-theo-tuan.pdf

Đối với các khối lớp Khóa K37 và K38, các học phần còn lại sẽ bắt đầu vào dợt 2, dự kiến vào giữa tháng 04/2016

Nếu cần cấp lại mật khẩu truy cập tài khoản tín chỉ, sinh viên liên hệ thầy Ngô Sỹ Ngọc, Phòng đào tạo qua email:

ngongoc11906@gmail.com với thông tin như sau:

Tiêu đề: [Mã sinh viên]_[Họ tên SinhVien]_[Ngay sinh]_[Lớp]_Yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản tín chỉ.

 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE