Trường Đại học Luật tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2018 – 2019

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2018 – 2019 (từ ngày 21/8/2018 đến ngày 25/8/2018). Tham gia lớp học, bao gồm tất cả sinh viên Luật các lớp hệ chính quy khóa 42 và chia thành 04 khối.

Thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên”, các báo cáo viên đã phổ biến đến sinh viên Nhà trường những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: “Chế độ chính sách HSSV; Triển khai các Nghị quyết của Đảng trong đào tạo Luật và công tác trọng tâm của Nhà trường; Sinh viên khởi nghiệp và định hướng nghề Luật; Luật An ninh mạng và thực thi; Phổ biến ngoại ngữ không chuyên; Công tác y tế trường học; Quy chế đào tạo tín chỉ; công tác sinh viên; Học liệu và tìm nguồn học liệu; Triển khai hoạt động công tác Đoàn; Hướng dẫn, sử dụng, khai thác hiệu quả internet, mạng xã hội; nâng cao nhận thức và hỗ trợ học tập; Triển khai các hoạt động thực hành nghề nghiệp; Công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật; Trao đổi, thảo luận; viết thu hoạch”,..

Trên cơ sở các nội dung đã được phổ biến, sinh viên trao đổi, thảo luận, nói lên những tâm tư, nguyện vọng, trách nhiệm công dân tri thức sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Kết thúc đợt sinh hoạt cho các lớp Luật, Luật Kinh tế khóa 42, có 100% sinh viên viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.

 Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 đã góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trang bị thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước./.

 

 

 

Các bài khác