Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục trường đại học

Ngày 31/5/2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐKĐCL; ngày 30/6/2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ký Quyết định số 230/QĐ-KĐCL về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường đại học đối với Trường Đại học Luật, Đại học Huế theo các điều kiện tại Điều 27, Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học.

Giấy chứng nhận có giá trị 5 năm (30/6/2018 - 30/6/2023).

 

"Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực" (Điều 49 Luật Giáo dục đại học).

"Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học" (Điều 53 Luật Giáo dục đại học).

Đính kèm:
 cn_kiem_dinh_2018.pdf (683.12 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE