Thông báo về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế

Ngày 20/07/2017, Giám đốc Đại học Huế đã có công văn số 886/ĐHH-KHCNMT về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu khoa học (CSDLKH) Đại học Huế.

          Đây là phần mềm dùng chung ứng dụng công nghệ web vào công tác quản lý điều hành của Đại học Huế và các đơn vị trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Mục đích của phần mềm này nhằm quảng bá nguồn lực KH&CN của Đại học Huế, đồng thời làm cơ sở đánh giá năng lực KH&CN của tổ chức, cá nhân trong việc giao các nhiệm vụ, đề tài, dự án và xét thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN. Để nâng cao chất lượng CSDLKH theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng yêu cầu:

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE