Công văn về việc đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2020

 Thực hiện Công văn số 418/ĐHH-KHCNMT ngày 12/04/2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020. Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng viên thuộc đơn vị mình như sau:

Xem chi tiết ở file đính kèm

Công văn của Trường

Công văn của ĐHH

Công văn của Bộ GDDT

Các bài khác