Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
25/02/2019
08:00

* Tiếp cán bộ viên chức và sinh viên theo kế hoạch tiếp dân. (Từ 8giờ đến 11giờ)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Cán bộ viên chức và sinh viên quan tâm.

 
 
 
 
Phòng họp Nhà A1(tầng 2)
14:00

* ĐHH: Họp Ban xây dựng Đề án triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện với tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng, thành viên  Ban xây dựng Đề án

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ ba,
26/02/2019
17:00

* Họp triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019

- Trung tâm Thông tin – Thư viện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên;

-Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm CLB sách;

- Đại diện CLB Truyền thông;

- ThS. Trần Cao Thành, Trung tâm THL- và Khởi nghiệp.

Trung tâm Thông tin –Thư viện (Tầng 5 Nhà A1)
Thứ tư,
27/02/2019
17:00

* Họp Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Toàn thể đảng viên chi bộ

Phòng họp Nhà A1
Thứ năm,
28/02/2019
15:30

* ĐHH: Họp Đảng ủy Đại học Huế.

PGS.TS.Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ sáu,
01/03/2019
08:00

* ĐHH: Hội nghị ngân sách năm 2019

* Trường Đại học Luật:
- ThS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng các phòng: KHTC, KHCN-MT-HTQT.

 

 

 

 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi