Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
07/07/2020
08:00

* ĐHH: Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020

* Trường Đại học Luật:

- ThS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHTC.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Thứ tư,
08/07/2020
07:30

* ĐHH: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện qui trình tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phiên 2. Từ 08g00 - 09g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt;

- Phiên 3. Từ 09g00 - 10g00: Hội nghị Đảng ủy;

- Phiên 5. Từ 10g30 - 11g30: Hội nghị Đảng ủy (bước 5).

- Phiên 2:

- Đảng ủy viên Đại học Huế;

* Trường Đại học Luật:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- Phiên 3: PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên ĐHH.

- Phiên 5: PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
13:30

* ĐHH: Hội nghị thực hiện qui trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

- Phiên 2. Từ 14g30 - 15g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2);

- Phiên 3. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 3);

- Phiên 5. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 5).

- Phiên 2:

- Đảng ủy viên ĐHH;

* Trường Đại học Luật:

- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Phiên 3: PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên ĐHH- Bí thư Đảng ủy.

- Phiên 5:

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên ĐHH- Bí thư Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
09/07/2020
08:30

* Họp Chủ trương đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế

- Ban giám hiệu;

- Trưởng phòng KHCN-MT-HTQT và chuyên viên phụ trách. (Phòng chuẩn bị các phương án)

Phòng họp Nhà A1
09:30

* Họp Tiểu ban và rà soát kết quả nghiên cứu khoa học năm 2020

Theo Quyết định số 199/QĐ-ĐHL ngày 30/6/2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp Nhà A1
Thứ sáu,
10/07/2020
08:00

* Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Thị Diệu Thúy).

Theo Quyết định số 163/QĐ-ĐHL ngày 01/6/2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp Nhà A1
09:30

* Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Thân Văn Tài).

Theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHL ngày 01/6/2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp Nhà A1