Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ sáu,
18/10/2019
15:00

* Seminar đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hà)

 Giảng viên theo giấy mời và các giảng viên quan tâm

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ bảy,
19/10/2019
16:00

 

* Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật Kinh tế Khóa 7 tại Huế (2017 – 2019).

(Học viên có mặt lúc 15h30 để làm thủ tục nhận bằng).

 

 - Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị.

Hội trường B Trường Đại học Luật