Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm,
12/12/2019
14:00

* ĐHH: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đại học Huế.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ sáu,
13/12/2019
08:00

* ĐHH: Họp Đảng ủy Đại học Huế

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
13:30

* Lễ trao giải Cuộc thi ảnh TEACHERS OF HUL

 - Ban Giám hiệu;

- Trưởng/ Phó các đơn vị;

- Các thí sinh tham gia cuộc thi;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phòng Hôi thảo Nhà A1