Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 đợt 3 năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 3 (tháng 6) năm 2019

https://drive.google.com/file/d/1vVCH_E4LpAahmUZ-X7ycOaA5lPcRnnXe/view?usp=sharing

Các bài khác