Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1), chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1v8KpprAo67-9YBTk-9oCkyYqPDyenztq/view?usp=sharing

Các bài khác