Trung tâm GDQP thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN

Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2018 - 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1wIIcoPGpeQ_gmHbUw3XcAtsaxsUiS6v-/view?usp=sharing

Các bài khác