Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học của sinh viên Khóa 38 đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên Khóa 38 về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chi tiết thông báo sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1q1g1RVsi-Y3NO9IpNOzyNIGuZbz6n2Yc/view?usp=sharing

 

Các bài khác