Thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại học kỳ phụ các học phần Giáo dục Thể chất cho sinh viên các trường thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại học kỳ phụ các học phần Giáo dục Thế chất cho sinh viên các trường thành viên, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1GkD9VCpPZ4TMO5giBQK8RQLTQkX_2RcS/view?usp=sharing

Các bài khác