Thông báo về việc tiếp tục giảng dạy trực tuyến đối với các học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020

Hiện nay một số tỉnh/thành hạn chế tập trung đông người, một số vùng thực hiện giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo:

  1. Tiếp tục giảng dạy trực tuyến đối với các học phần cải thiện/học lại học kỳ hè,, năm học 2019-2020 từ ngày 17/8 đến 30/8/2020 (giảng dạy 75% tổng số giờ).
  2. Thời gian số giờ còn lại (25% tổng số giờ) sẽ giảng dạy trực tiếp khi sinh viên quay trở lại trường bắt đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021.
  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc giải đáp liên hệ:
  • Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật
  • Email: cattd@hul.edu.vn
  • SĐT: 0913 244 478 (Ông Cát)

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Các bài khác