Thông báo về việc thay đổi các học phần Lý luận chính trị (LLCT) từ Khóa tuyển sinh năm 2019 (Khóa 43)

Nhà Trường thông báo đến sinh viên các Khóa 43 (năm 1 - 2019) và sinh viên các Khóa 42 (năm 2 - 2018), Khóa 41 (năm 3 – 2017) và Khóa 40 (năm 4 – 2016) có quan tâm về việc thay đổi các học phần Lý luận chính trị (LLCT) từ Khóa tuyển sinh năm 2019 (Khóa 43). Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm sau:

* Thông báo: 20190925_CV_323_ThayDoi_CacHP_LLCT_TuyenSinhTu2019

* Thời khóa biểu (cập nhật lại Mã và tên HP + ngày kết thúc dự kiến của học phần LLCT Khóa 43): TKB_HK1_2019-2020

Các bài khác