Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2020-2021

Sinh viên Khóa 43 xem thông tin của thông báo để thực hiện tốt học tập Giáo dục Quốc phòng

Trân trọng!

Các bài khác