Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2019- 2020

Trường thông báo kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng của sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế Khóa 42, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1zz10zcYraY9nCsJF1P3OP6sfbvomvsWn/view?usp=sharing

Các bài khác